Dorpsplein 18
3769 VA, Soesterberg
Telefoonnummer
0346 35 14 02
soesterberg@swos.nl
www.swos-soesterberg.nl
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Richtlijnen voor vrijwilligers

Algemene richtlijnen vrijwilliger (SWOS).
De vrijwillig(st)er biedt de cliënt praktische dienstverlening: ondersteuning, informatie of advies maar de cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

De vrijwilliger staat open voor, en gaat respectvol om met de diversiteit aan normen en waarden en waakt voor discriminatie t.a.v. ras, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging.
De cliënt staat centraal; de vrijwilliger voert zijn/haar taak uit maar houdt daarnaast ogen en oren open voor andere vragen of problemen van de cliënt. De sociale aspecten zijn zeker zo belangrijk.
De vrijwilliger bewaakt de privacy van de cliënt; hij/zij spreekt niet met derden over vertrouwelijke informatie en betrekt de cliënt altijd bij de te nemen beslissingen.
De vrijwilliger houdt de hulpverleningsrelatie helder en zuiver; hij/zij bewaakt zijn/haar grenzen en mogelijkheden.
Grensoverschrijdend gedrag van de cliënt (schaarse kleding, dubieuze verzoeken, aanbiedingen of anderszins) wordt altijd gemeld bij de voorzitter van de werkgroep, de ouderenwerker of bij de directeur van de SWOS; dit ter voorkoming van betrokkenheid van de vrijwilliger bij zaken die zijn/haar positie of goede naam in diskrediet zou kunnen brengen.
De vrijwilliger geeft zijn/haar bezorgdheid over de cliënt t.a.v. verwaarlozing, somberheid, verwardheid of agressie door aan het Meldpunt Signalering SWOS (tel: 035 60 23 681, 8.30 -13.30 uur). De ouderenadviseur of coördinator VOS gaat in dat geval op huisbezoek bij de cliënt.

Ter bescherming van de eigen privacy waakt de vrijwillig(st)er voor het verstrekken van persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoonnummer, e.d. aan de cliënt.
De vrijwillier neemt van de cliënt geen geld of geschenken aan, uitgezonderd kleine, in het sociale verkeer, gebruikelijke attenties. Onontkoombaar verkregen gelden worden afgedragen aan de penningmeester van de werkgroep.
Bij meningsverschillen of conflicten tussen de vrijwilliger en cliënt zal de voorzitter van de werkgroep een bemiddelende rol vervullen; indien noodzakelijk wordt de ouderenadviseur, coördinator VOS of directeur SWOS, voor bemiddeling ingeschakeld.
Uiteindelijk neemt de directeur SWOS een adviserende of finale beslissing.
De vrijwilliger wordt uitgenodigd voor deelname aan het regelmatig overleg resp. de vergaderingen van de betreffende werkgroep(en).